Logo Consultanta fonduri nerambursabile

Solutii de digitizare a microintreprinderilor, intreprinderi mici si mijlocii non-IT

Top Consult, cea mai bună alegere pentru accesarea programului de digitizare intreprindere

Notiuni generale a programului Digitizare IMM-uri


Ce trebuie sa stiti privind digitizarea IMM-urilor?

 • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicație IMM-urilor in calitate de beneficiari finali ai ajutorului de minimis este de 100.000 euro;
 • Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicatie de proiect IMM-urilor in calitate de beneficiari ai ajutorului de minimis este de 30.000 euro;
 • Ajutorul se acorda beneficiarului final al ajutorului de minimis sub formă de finanțare nerambursabilă în procent de 90% din valoarea eligibilă.;
 • Creați minim 2 loc de muncă și îl mențineți pe o perioada de cel puțin 2 ani după implementarea proiectului;
 • Acționarul/acționarii nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-un alt IMM care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

Care sunt beneficiarii eligibili pentru digitizarea IMM-urilor?

 • Se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie.
 • Sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să nu desfășoareactivități în unul dintre domeniile/sectoarele excluse, activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; nu deține pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen;
 • Nu înregistrează obligații bugetare nete
 • Nu se află în una dintre situațiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice
 • Nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel care constituie obiectul cererii de finanțare
 • Nu intră în categoria "întreprindere aflată în dificultate"
 • Nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale
 • Reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene, nu este subiectul unui conflict de interese, nu este vinovat de inducerea în eroare a ADR/OIPSI/AMPOC prin furnizarea de informații incorecte pe parcursul participării la cererea de propuneri de proiecte
 • Au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

Digitizarea IMM-urilor este eligibila pentru intreprinderile care NU au avut niciodata autorizate în certificatul constatator activități din următoarele domenii:

 • 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • 2612 Fabricarea altor componente electronice
 • 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • 6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
 • 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 Activități ale portalurilor web
 • 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 • 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Care este perioada de implementare si monitorizare in cadrul digitizarii IMM-urilor?

 • Perioada de implementare este de maxim 9 luni (realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare);
 • Perioada de monitorizare a durabilitatii proiectului este de 3 ani.
<

CONTACT


Pentru înscrieri și mai multe detalii despre programul Startup Nation.

Nume și Prenume

Telefon

E-mail

Mesaj

Vă rugăm nu ezitați să luați legătura cu noi
SC TOP CONSULT CLUJ SRL
CUI: 37525778
Strada Nicolae Steinhardt 22, Cluj-Napoca, județul Cluj, România
Contact fonduri nerambursabile