logo-topconsult

Consultantață Start-up Nation 2017, 2018, 2020, 2020

Top Consult, cea mai bună alegere pentru accesarea fondurilor nerambursabile

Microindustrializare


Valoare finanțării de 450.000 lei

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute cu condiția că valoarea maxima nerambursabilă să fie de maxim 90% din valoare cheltuielilor eligibile, iar cei 10% din contribuție proprie fără ca suma totală să depășească 450.000 de lei.

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov

Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2018, 2020 și 2020 este de 74.359.000 lei/anual. Prin implementarea programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 660 de beneficiari, din care minim 165 de beneficiari în anul 2018.

INFORMAȚII DIN PRESĂ

Aproape 100.000 Euro de la stat 2020
"Mici fabrici și ateliere private din România vor putea obține și anul acesta fonduri nerambursabile de maximum 450.000 de lei (aproape 100.000 euro) fiecare, pentru investiții, în cadrul programului Microindustrializare 2020, însă bugetul disponibil va fi mult mai mic decât în 2018, conform procedurii de implementare a schemei de finanțare, propuse marți de Ministerul pentru Mediul de Afaceri..."
Programul Microindustrializare 2018: Au început înscrierile
„În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorii economici completează şi transmit on-line planul de afaceri începând cu 13.08.2018 ora 10.00, timp de 10 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, respectiv 29.08.2018, cu posibilitatea de prelungire..."
 • este organizată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;;
 • este IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003;
 • are capital social integral privat;
 • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul inscrierii online (lista codurilor CAEN eligibile o regăsiți în următoarea întrebare);
 • are cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri astfel: întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfo
 • nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul
 • nu a depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
 • 10 | Industria alimentară
 • 11 | Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate
 • 13 | Fabricarea produselor textile
 • 14 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 • 15 | Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
 • 16 | Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • 17 | Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
 • 1811 | Tipărirea ziarelor
 • 1812 | Alte activitati de tipărire n.c.a.
 • 20 | Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
 • 21 | Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • 22 | Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
 • 23 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 • 24 | Industria metalurgică
 • 25 | Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii - cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei
 • 26 | Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
 • 27 | Fabricarea echipamentelor electrice
 • 28 | Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
 • 29 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
 • 30 | Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040
 • 31 | Fabricarea de mobilă
 • 32 | Alte activităţi industriale n.c.a
 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC
 • Aparate şi instalaţii de măsură
 • Autoutilitare
 • Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru
 • Mobilier, aparatură birotică și sisteme de proecție a valorilor umane și materiale
 • Pagini web
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei

Cheltuielile privind TVA, taxe, timbru verde, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile

CONTACT


Pentru înscrieri și mai multe detalii despre programe de finantari nerambursabile

Nume și Prenume

Telefon

E-mail

Mesaj

Vă rugăm nu ezitați să luați legătura cu noi
Strada Calea Turzii 188L, Cluj-Napoca, județul Cluj, România